Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) Dördüncü Olağan Genel Kurulu, toplantı çağırısında belirtilen gün ve saatte, Gümüşsuyu Mah. Sıraselviler Cad. No: 5 Taksim Hill Otel İstanbul adresindeki konferans salonunda toplandı.
Üyelerin hazırun cetvelini imzalayarak salona girmelerinin ardından Genel Başkan Kudret Ünal, 29 Eylül 2017 tarihindeki ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığını anlatarak, bu ikinci toplantının açılabilmesi için 36 üyenin salonda bulunduğunu, dernek tüzüğüne göre bu sayının toplantının açılışı için yeterli olduğunu bildirdi ve toplantıyı açtı.
Saygı duruşunun ardından toplantının yönetimi için açık oylama ile seçim yapıldı. Yönetim Kurulu’nun verdiği önerge oylanarak, Genel Kurul Başkanlığına Rahmi Yıldırım, Başkan Yardımcılığına Musatfa Necati Neşe, yazman üyeliklere Çetin Ali Nergis ve Mehmet Kamil Önügör oybirliğiyle seçildiler.
Genel Kurul Başkanı Rahmi Yıldırım, konukları ve üyeleri selamlama konuşmasının ardından, toplantı çağrı duyurusunda belirtilmiş toplantı gündemini okudu; gündem değişikliği için toplantıya katılanların 10’da 1’i tarafından yazılı önerge verilebileceğini anlattı, gündem değişikliği önergesi olup olmadığını sordu. Tüzük değişikliğinin dernek organları seçiminden önceye alınması önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
Gündemin uygulanmasına geçmeden önce Genel Kurul Başkanı Rahmi Yıldırım, genel kurulun darbe ortamında toplandığını, hak arama kanallarının 12 Eylül darbesi dönemindekiyle kıyaslanabilecek ölçüde daraldığını, derneğin demokrasi mücadelesinin öne çıktığını vurguladı. Yıldırım, gündemin 11’inci sırasında dernek organları için seçim yapılacağını anımsatarak, divan başkanlığına adaylık başvurusu yapılabileceğini açıkladı.

Gündemin 3’üncü maddesi uyarınca açış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan Kudret Ünal kürsüye çağrıldı. Ünal konuşmasında , “İçinde bulunduğumuz dönemde dernek üyelerinin gasp edilmiş haklarının, talep edilebileceği, sözümüzü dinleyecek yetkili bir merci olmadığını” belirterek, derneğin demokrasi mücadelesinde diğer demokratik kitle örgütleriyle yan yana geldiğini, nerede bir hak ve hukuk talebi varsa orada yer almaya çalıştıklarını anlattı. Kudret Ünal ADAM-DER’in diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
Açılış konuşmalarından sonra Yönetim Kurulu üyesi Süreyya Kemal Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nu sundu. Çalışma Raporu, toplantı tutanağıyla birlikte dosyasına kaldırıldı.
Gündemin 6’ncı maddesi uyarınca Çalışma Raporu üzerinde görüşme açıldı, üyelere söz verildi. Üyelerden Orhan Altan, 12 Mart 1971 darbesinden sonra TSK’den haksız şekilde ilişiğinin kesildiğini, buna karşı hukuk mücadelesi verdiğini, ancak dönemin koşullarında ve sonraki dönemde hukuk dışı uygulamalar ve yargılamalar nedeniyle sonuç alamadığını, buna dair hazırladığı dosyanın bundan sonraki hak mücadelesinde ilgili kurumlara verilmesinin yararlı olacağını, demokrasi hak ve adalet bilincine sahip bir parlamento ve hükümet kurulduğunda, kendilerine yapılan zulmün telafi edileceğinden umutlu olduğunu söyledi.
Üyelerden İbrahim Coşkun, çalışmalarından dolayı dernek yönetimine teşekkür etti ve gelecek dönemde derneğe katkıda bulunabilmek için örgütlenme sekreteri olarak yönetimde görev almak isteğini bildirdi.
Eleştirileri, Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Kudret Ünal yanıtladı. Kudret Ünal, dernek üyelerine yönetime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti; yeni yönetimin aynı destekle yola etmesinin önemini anlattı.

Gündemin 7’inci sırasında Denetim Kurulu Başkanı Münir Sivrikaya, Denetim Kurulu Raporu’nu genel kurula sundu.
Gündemin 8’inci sırasında Denetim Kurulu Raporu üzerinde görüşme açıldı, söz alan üye olmadı.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra gündemin 9’uncu sırasında Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Denetim Kurulu Çalışma Raporu ayrı ayrı oya sunuldu. Her iki rapor oybirliğiyle kabul edilerek, yönetim ve denetim kurulları ibra edildi. İbranın ardından söz alan Genel Başkan Kudret Ünal, üyelere teşekkür etti, seçilecek yönetim organlarına başarılar diledi ve yeni dönemde üyelerin derneğe sahip çıkmalarını istedi.

Gündemin 10’uncu sırasında tüzük değişikliği için salonda yeterli üyenin bulunduğu anlaşıldığından, Yönetim Kurulu’nun hazırladığı önergeler ayrı ayrı okunarak görüşmeye açıldı.

İlk olarak aşağıdaki tüzük değişikliği önergesi görüşmeye açıldı. Önerge şöyledir?
ADAM-DER Tüzüğü’nün DERNEĞİN FAALİYETLERİ başlıklı 3’üncü maddesine aşağıda belirtilen (o) fıkrasının eklenmesini öneriyoruz.
O) Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş, Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, öğrenim hayatında başarılı, yardıma muhtaç öğrencilere öğrenim yaşamı boyunca karşılıksız öğrenim yardımı sağlamak. Karşılıksız öğrenim yardımı gönüllü dernek üyelerinin salt bu amaçla yapacakları bağışlardan karşılanır. Öğrenim yardımı amacıyla yapılacak bağışlar başka bir amaçla kullanılamaz. Her bir öğrenciye verilecek bursun miktarı, şekli ve burs süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bu önerge üzerinde lehte ve aleyhte söz alan üyeler görüşlerini dile getirdiler. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra yapılan oylamada, önerge 3’e karşı 30 oyla, yani tüzük değişikliği için toplantıda hazır bulunanların yeterli çoğunluğuyla kabul edildi.

Tüzük değişikliği konusundaki ikinci önerge okundu ve görüşmeye açıldı. Önerge şöyledir:
ADAM-DER Tüzüğü’nün ÜYELİĞİN DÜŞMESİ başlıklı 7’nci maddesi ikinci fıkrasının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini öneriyoruz.
Hastalık, tutukluluk, görevli olarak yurtdışına gitme, işsizlik, maddi gelir yetersizliği, düzenli gelirinin olmaması gibi geçerli bir mazereti bulunmaksızın iki yıl süreyle aidatını ödemeyenlerin üyelikleri yönetim kurulu kararıyla düşer.

Önerge üzerinde lehte ve aleyhte söz alan üyeler görüşlerini dile getirdiler. Görüşmenin tamamlanmasından sonra yapılan oylamada, söz konusu önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Tüzük değişikliği konusundaki üçüncü önerge okunarak görüşmeye açıldı. Önerge şöyledir:
ADAM-DER Tüzüğü’nün DERNEĞİN GELİRİ başlıklı 19’uncu maddesindeki “Giriş ödentisi 150 (Yüz elli) Türk Lirası, aylık ödenti 15 (On beş) Türk Lirasıdır. Bu miktarlar Genel Kurul tarafından arttırılabilir.” fıkrasının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesini öneriyoruz.
Giriş ödentisi ve yıllık üyelik ödentisi her dönem için genel kurul tarafından belirlenir.
Tahsili olanaksızlaşan ya da tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla olacağı anlaşılan dernek alacakları Yönetim Kurulu kararıyla terkin edilebilir. Terkin işlemi Genel Kurul’un onayına sunulur.

Önerge üzerinde lehte ve aleyhte söz alan üyeler görüşlerini dile getirdiler. Görüşmenin tamamlanmasından sonra yapılan oylamada, söz konusu önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 11’inci sırasında dernek organları için seçime geçilmeden önce 15 dakika ara verildi. Aranın ardından Genel Kurul’un ikinci oturumu açıldı. Dernek organlarına seçimleri düzenleyen tüzük maddeleri okunarak üyelere anlatıldı. Dernek organları için Mehmet Şemsettin Dikmen ve 7 arkadaşı tarafından imzalı bir adaylık başvuru önergesi sunuldu.
Başka adaylık başvurusu olup olmadığı soruldu. Başka adaylık başvurusu olmadığı görülünce, Tüzüğün 13’üncü maddesi çerçevesinde verilen önerge oybirliğiyle kabul edilerek, seçim için açık oylama yapılması kararlaştırıldı. Genel Kurul Başkanı Rahmi Yıldırım, tüzüğün 13’üncü maddesinin verdiği yetkiyle, önce Genel Başkan adayı olarak Kudret Ünal için açık oylama yaptırdı. Kudret Ünal oybirliğiyle genel başkan seçildi.
Ardından Yönetim Kurulu’nun dört asil üyeliğine gösterilen adaylar için ayrı ayrı açık oylama yapıldı. Süreyya Kemal Çakıroğlu, Çetin Ali Nergis, İbrahim Coşkun ve Hüsamettin Ersözlü oybirliğiyle yönetim kurulu asil üyeliklerine seçildiler.
Aynı şekilde her bir aday için ayrı ayrı açık olmaya yapıldı; Kazım Şaroğlu, Osman Arslan, Mehmet Sina Hıdır, Ünal Çakır, Süleyman Şadi Gür yönetim kurulu yedek üyeliklerine oybirliğiyle seçildiler.
Denetim Kurulu asil üyelikleri için ayrı ayrı açık oylama yapılarak, Mustafa Necati Neşe, Mehmet Şemsettin Dikmen ve Münir Sivrikaya oybirliğiyle seçildiler.
Levent Sert, Rasim Erer ve Abdurrahman Çağatay da ayrı ayrı açık olmaya ile oybirliğiyle Denetim Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler.
Onur Kurulu asil üyeliklerine ayrı ayrı açık oylamada Erol Kızılelma, Tuna Atalay ve Rahmi Yıldırım oybirliğiyle seçildiler.
Ayrı ayrı açık oylamada İsmail Hakkı Sabay, Metin Ağaçgözgü ve Mehmet Ali Coşkun oybirliğiyle Onur Kurulu yedek üyeliklerine seçildiler.
Seçimlerin tamamlanmasından sonra söz alan Genel Başkan Kudret Ünal, verilen destekten dolayı üyelere teşekkür etti ve yeni dönemde komisyonların daha aktif çalışabilmesi için üyelerin daha fazla çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Gündemin 12’nci sırasında Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçe okundu. Tahmini bütçe üzerinde görüşmelerin ardından verilen önerge ile yeni dönemde üyeliğe giriş ödentisi 50 Türk Lirası, yıllık üyelik ödentisi de 60 Türk Lirası olarak belirlendi. Giriş ödentisi, yıllık üyelik ödentisi ve tahmini bütçe oybirliğiyle kabul edildi; Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında aktarma ve yeni fasıl oluşturma yetkisi verilmesi teklifi de oybirliğiyle kabul edildi. Yeni Yönetim Kurulu’nun önergesi oybirliğiyle kabul edilerek, ADAM-DER’in ikamet edebileceği yeterli kullanım alanına sahip bir taşınmaz mal alımı için Yönetim Kurulu’na yetki verildi. Tahmini Bütçe, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile birlikte dosyasına kondu.

Gündemin 13’üncü sırasında üyeler dilek ve temennilerini dile getirdiler. İbrahim Coşkun, yeni dönemde derneğin amaçları doğrultusunda daha aktif olabilmesi için örgütlenme sekreteri olarak çalışmak istediğini vurgulayarak, üyelerin de yönetim kurulu üyesi gibi çalışmalara katılmaları çağrısında bulundu.
Hüseyin Özcan, dernek tüzüğünün güncel gereksinmeleri karşılamak üzere değiştirilmesi için olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.
Bülent Yılmaz, dernek tüzüğünün antidemokratik olduğunu savunarak, özellikle başkanın doğrudan seçilmesine karşı görüş bildirdi.
Tacettin Tezcan fahri üyelik kampanyası düzenlenmesini istedi.
Erol Kızılelma, genel kurul sonuç bildirgesi hazırlanmasını önerdi.
Abdurrahman Çağatay, 28 Şubat süreci asker mağdurları için geçmişe yönelik haklarını öngören bir düzenlemenin gündemde olduğunu, ancak bir tarih kısıtlaması konmadığını belirterek, hukukçu üyelerin konuyu izlemelerini istedi.
Çalışmaların tamamlanması üzerine Genel Kurul Başkanı Rahmi Yıldırım, saat 15.00’te toplantının sona erdiğini açıkladı.
İşbu tutanak, Genel Kurul Yönetim Heyeti üyelerince müştereken imza altına alındı; diğer evraklarla birlikte Genel Başkan Kudret Ünal’a teslim edildi.

Rahmi YILDIRIM
Genel Kurul Başkanı

Mustafa Necati NEŞE
Başkan Yardımcısı

Mehmet Kamil ÖNÜGÖR
Yazman Üye

Çetin Ali NERGİS
Yazman Üye

ASKERİ DARBELERİN ASKER MUHALİFLERİ DERNEĞİ
Adam-Der Yönetim Kurulu organları

Genel Başkan : Kudret Ünal
Genel Başkan Yardımcısı:Süreyya Kemal Çakıroğlu
Genel Sekreter : Çetin Ali Nergis
Sayman: Hüsamettin Ersözlü
Örgütlenme Sekreteri: İbrahim Çoskun

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Kazım Şaroglu
Osman Aslan
Mehmet Sina Hıdır 
Ünal Çakır
Süleyman Şadi Gür

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri
Mustafa Necati Neşe 
Mehmet Şemsettin Dikmen 
Münir Sivrikaya

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Levent Sert
Rasim ERER
Abdurrahman Çağatay

Onur Kurulu Asıl Üyeleri
Erol Kızılelma Üyeleri
Tuna Atalay
Rahmi Yıldırım

Onur Kurulu Yedek Üyeleri
İsmail Hakkı Sabay
Metin Ağaçgözgü
Mehmet Ali Coşkun