Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak ve bu alanda kamusal bilincin gelişmesine katkıda bulunmayı kuruluş amaçları arasında sayan Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası başlıklı karikatür yarışmasının 2024 temasını, “Militarizm ve 21. Yüzyılda Sermayenin Yıkımları” olarak belirledi.

20. Yüzyılın ilk yarısında iki büyük dünya savaşı ve sayısız bölgesel savaş ve yerel çatışmalar yaşadı insanlık. Sermayenin pazar kavgaları ve egemen olma isteği karşısında hem insanlık hem de doğa büyük zarar gördü. Aynı yüzyılın sonlarına doğru sosyalist kampın dağılması ve 70’li yıllarla birlikte uygulanan neoliberal politikalarla sermaye, insanlığın son iki yüzyıldaki kazanımlarını büyük ölçüde elinden aldı. 

21. Yüzyıla bu kayıplarla başlayan insanlık, 11 Eylül 2001’de ikiz kulelere yapılan saldırı sonrasında yeni bir “güvenlik” tanımı ve bunun neden olduğu bir büyük kuşatma ve saldırı ile karşılaştı. Sermaye artık sadece emeğin ürününe değil, hayatımızın her anına ve bedenlerimiz üzerinde de büyük bir tahakküm kuruyor. Bu tahakkümün sağlanabilmesi için demokrasi olarak tanımlanan ülkelerde bile totaliter eğilimler güç kazanıyor, birçok ülkede otoriter liderler seçimler yoluyla iktidara yerleşip, kalıcı hale geliyorlar.

Şöyle ki, Emperyalizmin ABD, Almanya, İtalya gibi merkez ülkelerinin muhafazakar seçkinleri arasında doğuştan yurttaş olmayanları, yakın göç geçmişine sahip olanları tehcir ve tenkil planları çevresinde oluşan ırkçı ve faşist komplolar yaygın politik partilere dönüşerek gitgide devletlerin merkezine yürüyor ve kimilerinde iktidara tutunuyorlar. ABD’de Trump’ın MAGA hareketi, İtalya’da iktidardaki Meloni FdI’si, Fransa’da Le Pen’in Milli Cephesi Hollanda’nın ırkçı-islamofobik Özgürlük Partisi, Macaristan’da Orban’ın Fidesz’i, Avusturya’nın ÖDP’si ve Almanya’da AFD iktidara yürüyen yeni faşist dalgayı anlamak açısından somut örnekleri oluşturuyor.

İletişim ve bilgisayar teknolojisi,  yapay zeka vb alanlardaki tüm gelişmeler, insanlığın refahı, kültürler arasındaki dayanışmayı ve birlikte yaşama olanağını geliştirmek için değil, sermayenin daha fazla kazanması ve egemenliğini sürdürmesi için kullanılıyor. 

Bu yüzyılın bir diğer ayırt edici özelliği ise, emek sömürüsü dışında sermayenin varlıklarını arttırmak için tüm ülkelerdeki toplumsal mutabakatları hiçe sayarak, hukuk sitemlerini çiğneyip kamusal alanlara ve kendi yurttaşlarının mal varlıklarına çökme ve yağmalamayı meşrulaştırmış olmasıdır. Sermaye, kentlerdeki yaşam üzerinden de insanlıkla bir savaş halindedir.

Bir avuç sermayedarın karı için ve plansız olarak sürdürülen üretim ve yağmalama sonucunda dünyanın kaynakları hızla tüketilmekte, doğa toprağı, havası ve suyuyla her yönden kirletilmekte, canlıların yaşam alanları tahrip edilip, ekolojik sistem bozulmaktadır.

Bu sistemin hem ideolojik hem de maddi anlamda sürdürülebilmesinin bir aracı olan militarizm, 21. Yüzyılda toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, kamusal alandan özel yaşama kadar hayatımızın her bir hücresine nüfuz ederek, şiddetin, savaşların olağan, gündelik bir olay haline gelmesine sebep olmuştur.

Normal sayılan dönemlerde bile toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle dünyanın her yerinde dezavantajlı durumda olan kadınlar ve LGBTİ+’lar, 21. Yüzyılın yıkıcı emek pazarında, savaşlarda ve onların yol açtığı göçler nedeniyle yeni zorluklar ve mahrumiyetlerle yüz yüze kalıyorlar.

“Militarizm ve 21. Yüzyılda Sermayenin Yıkımları” temamız,  Küresel sermaye düzeninin militarizasyonunu; sermayenin yeni formunda güvenlik devleti, totaliterleşme; otoriteryanizm, dijital teknolojiler ve yapay zeka bağlamında toplumun militarizasyonu; otoriter bir emek rejiminin inşası, otoriter neoliberalizmin cinsiyetçiliği ve kadın emeğinin durumu; militarizmin iklim krizi ve ekosistemin yıkımındaki rolü ve ekosistemin yıkımı olarak emperyalist savaşlar ve yeni sömürgecilik bağlamlarında ortaya koymayı amaçlıyor.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, bu yılki başlığı ile sermayenin 21. Yüzyılda neden olduğu tüm bu sorunlara ve bu yıkımlardaki militarizmin rolüne dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 

Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması dolayısıyla karikatür sanatçılarının, çizimleriyle 21. Yüzyılda militarizm ve sermayenin yıkımları arasındaki sıkı bağı ortaya koyarak militarist sermaye düzenine karşı durma farkındalığına katkı sağlayacağını umuyoruz.

ADAM-DER Yönetim Kurulu